ETISKE RETNINGSLINJER FOR SELSKAPER I UNITEAM GRUPPEN

Hensikt

Uniteam Gruppen skal drives i overensstemmelse med eiernes mål og hensikter med sitt eierskap. Konsernet er avhengig av seriøse, ansvarlige og langsiktige eiere og medarbeidere. Uniteam forholder seg videre til FN sine 10 hovedprinsipper innen etikk.

http://unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html

Uniteams omdømme i samfunnet er avgjørende for å kunne oppfylle konsernets formål.

Disse retningslinjer er utarbeidet for å tydeliggjøre konsernets etiske plattform. Målet er å stimulere til en bedriftskultur og adferd hos den enkelte som gjenspeiler det verdigrunnlag som er lagt til grunn for konsernets virksomhet; MILK. God på Mennesker, Inntjening, Løsning og Kvalitet.

De etiske retningslinjer skal sikre at alle personer som opptrer på vegne av Uniteam, utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med de standarder Uniteam setter. I tillegg skal det utøves godt skjønn, forsiktighet, og omtanke i handling for Uniteam.

Omfang

Retningslinjene gjelder for alle personer som opptrer på vegne av Uniteam – inklusive midlertidig ansatte og tillitsvalgte i Uniteam og i dets datterselskaper.

Ved tvil om en bestemt aktivitet er lovlig eller etisk akseptabel, skal det på forhånd – så langt som praktisk mulig- rådføres med nærmeste overordnede – eller konsernets personalfunksjon.

Ansvar

Konsernets etiske retningslinjer godkjennes av styret i Uniteam.

Konsernsjefen er ansvarlig for utarbeidelse og vedlikehold samt implementering og overholdelse av etiske retningslinjer.

Alle ledere har et spesielt ansvar for å gjøre retningslinjene kjent blant sine medarbeidere og andre som opptrer på vegne av Uniteam, samt følge opp retningslinjene.

Alle ansatte forventes å opptre i henhold til retningslinjenes innhold og verdigrunnlag. Det forventes at brudd på etiske retningslinjer varsles.

Overtredelse av retningslinjene vil ikke tolereres og kan i henhold til relevante lovbestemmelser, forskrifter og arbeidsreglement føre til disiplinære reaksjoner, oppsigelse, avskjedigelse og/-eller strafferettslig påtale.

Varsling Om Etiske Forhold

Uniteam ønsker aktivt å stimulere til ansvarlig etisk atferd på en forbedringsfokusert og ubyråkratisk måte.

Som hovedregel skal etiske forhold tas opp med overordnet. Hvis dette ikke er hensiktsmessig, skal en henvende seg til andre overordnede eller konsernets personalfunksjon.

Den som i god tro henvender seg til overordnede eller stabsfunksjoner i forbindelse med etiske forhold, vil være beskyttet mot sanksjoner fra Uniteam som følge av denne henvendelse.

Det vil bli oppfattet som brudd på disse etiske retningslinjer å diskriminere eller trakassere noen for å ha tatt opp etiske forhold med overordnede eller stabsfunksjoner.

Arbeidsmiljø, Like Muligheter Og Personlig Atferd

Arbeidsmiljøet skal preges av likeverd, åpenhet og toleranse. Atferd skal baseres på respekt for menneskeverdet. Andre kulturer og sedvaner skal respekteres.

Uniteam aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, alder eller politisk oppfatning.

Uniteam skal kjennetegnes ved like arbeidsmuligheter og rettferdig behandling.

Uniteam skal være en rusfri arbeidsplass. Begrensede mengder alkohol kan bli servert i forbindelse med arrangement og representasjon. Dette forutsetter at inntaket ikke kombineres med drift av maskiner, kjøring eller andre risikoutsatte forhold.

Bruk av tobakk, snus og lignende skal følge gjeldende lover, forskrifter og konsernets hygieneregler.

Bruk av Uniteams merkevarelogoer skal praktiseres med varsomhet pga. selskapets omdømme.

Uniteam overholder de respektive lovbestemmelsene om ansettelse av medarbeidere og går effektivt til verks mot ulovlig arbeid og svart arbeid.

Interessekonflikt, Integritet Og Habilitet

Det skal ikke søkes å oppnå fordeler for seg selv eller andre, som er upassende, eller på annen måte kan skade Uniteams omdømme og interesser. Det skal utøves godt skjønn, forsiktighet, omtanke og redelighet i handling for Uniteam.

Bestikkelser, gaver, fordeler og korrupsjon
Det skal aldri tilbys ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre upassende fordeler til noen, herunder offentlige ansatte eller hos våre kunder og leverandører, for å oppnå forretningsmessig begunstigelse. Dette gjelder uavhengig av om fordelen tilbys direkte eller gjennom en mellommann.

Gaver eller andre fordeler til forretningsforbindelser skal skje i samsvar med lokal forretningsskikk og mottakers bestemmelser. Verdiene på gavene skal være av begrenset verdi og gis med begrenset hyppighet.

Gaver, betalte reiser eller andre fordeler fra forretningsforbindelser kan heller ikke være av en slikt omfang eller hyppighet at det kan skape tvil om integritet og uavhengighet hos mottaker – det være seg ansatt i eller tillitsvalgte i Uniteam.

Private behov skal ikke dekkes gjennom tilbud fra leverandører til konsernet som er bedre enn alminnelig og felles tilgjengelig betingelser.

Det skal utøves åpenhet i forbindelse med mottak og overrekkelse av gaver og andre fordeler.

Uniteam deltar ikke i ulovlige konkurransehindrende avtaler og bekjemper forbudte karteller.

Habilitet
Hvis personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak vedkommende har ansvar for, eller andre kan anse dette som sannsynlig, skal saken fremlegges for overordnet. En skal informere sin overordnet om reell og mulig inhabilitet, så som eierinteresser, familieforhold, nært vennskap med mer til forretningsmessige saker og forhold. Enhver skal erklære seg inhabil under slike forhold.

Ansatte eller styremedlemmer skal unngå å ha personlige interesser – direkte eller indirekte- i andre virksomheter hvis dette svekker eller å oppleves å svekke lojaliteten til Uniteam.

Oppmerksomhet/representasjon
Alminnelige former for gjestfrihet og sosialt samvær hører med til høflig forretningsomgang. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller ha grunn til å tro at den gjør det. Hyppighet og grad av oppmerksomhet bør stå i rimelig forhold til forretningens omfang.

Reise og opphold
Reise- og overnattingsutgifter knyttet til tjenesteforholdet skal dekkes av bedriften. Unntak fra dette prinsipp kan bare gjøres etter godkjenning av overordnede.

Politiske bidrag
Uniteam som selskap, ansatte eller styremedlemmer skal ikke yte økonomiske bidrag til politiske partier på vegne av selskapet. Dette forhindrer ikke Uniteam i å støtte politiske synspunkter som fremmer Uniteams interesser.

Konfidensiell informasjon
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med tjenesteforhold, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning eller komme uvedkommende til kunnskap. Informasjon knyttet til priser, produkter, løsninger og andre forhold av betydning for forretningsforbindelser skal ikke gis utenforstående.

Informasjon, immaterielle rettigheter og innovative ideer er verdifulle for Uniteam. Slike immaterielle aktiva må ivaretas på en hensiktsmessig måte av ansatte og styremedlemmer. Konfidensiell informasjon krever utstrakt aktsomhet og varsomhet i forhold til interne og eksterne interessenter.

Miljø

Uniteam har som mål å gjennomføre sin drift uten skade på mennesker eller miljø, og uten tap av materielle verdier. Reduksjon av forurensninger og beskyttelse av det indre og ytre miljø skal være i tråd med samfunnets krav og forutsetninger.

Uniteam skal preges av kontinuerlig arbeid for å bedre helse, miljø og sikkerhet i sine omgivelser og i forbindelse med våre leveranser.

Økonomiske Forhold Og Transaksjoner

Uniteam skal gi en fullstendig, riktig, nøyaktig og forståelig redegjørelse i sine regnskapsrapporter, og i andre dokumenter som sendes offentlige myndigheter, og i all annen offentlig kommunikasjon.

Alle regnskaper skal føres og legges frem i samsvar med gjeldende lovgivning, forskrifter og god praksis. Alle aktiviteter som medfører økonomiske konsekvenser skal være forsvarlig dokumentert, og transaksjoner skal ikke forsettlig klassifiseres feil, enten det gjelder føring på konto, avdeling, prosjekt eller regnskapsperiode.

Regnskapene skal gi et riktig uttrykk for Uniteam eiendeler, forpliktelser, inntekter og utgifter.

Kommunikasjon

Uniteam legger i sin kommunikasjon til grunn M’en i våre MILK verdier. «God på Mennesker». Det medfører at vi i kommunikasjon skal være: Imøtekommenhet, åpenhet, ærlighet og troverdighet.

Konsernets medarbeidere skal informeres først i saker som angår deres arbeidsforhold.